Logo
HASSISEN SUKUSEURA R.Y
ENO
Perustettu 1988

 

pikkulogo Etusivu
pikkulogo Historia
pikkulogo Tuotteet
pikkulogo Säännöt
pikkulogo Ajankohtaista
pikkulogo Muistoja
pikkulogo Yhteystiedot
Hassisen sukuseura ry:n säännöt
Hyväksytty perustamiskokouksessa 30.07.1988


1. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § 
Yhdistyksen nimi on Hassisen sukuseura r.y. Kotipaikka Enon kunta ja toimialue koko maa.
Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi  tai seuraksi.
 
2 § 
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden
tunnetta suvun jäsenten keskuudessa.

3 § 
Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran
toimintaan liittyviä tilaisuuksia. Keräämällä  ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä ja auttamalla suvun
jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon. Harjoittamalla sukuseuran
tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.


2. Seuran jäsenet

4 §
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun
kuuluva
tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.
 
5 §
Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa
erota sukuseurasta on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §
Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Jäsen joka laiminlyö
jäsenmaksunsa maksamisen voidaan erottaa seuran jäsenyydestä. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsen-
maksusta
korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 § 
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka  ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla
ei ole
äänioikeutta seuran kokouksissa.
 
9 §
Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut
seuran
toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 §
Seuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.
 
3. Seuran hallitus

11 §
Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Erovuorossa on kahtena ensimmäisenä vuonna kolme ja kolmantena
vuonna
loput. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita
uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta
sukuseuran
sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös
sukuseuran
esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi. Hallitusta voidaan kutsua myös sukuneuvos-
toksi. Hallitus
on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään neljä muuta jäsentä on
saapuvilla. Päätökset
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni. Hallituksen kokouksista
on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
 
12 §
Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista
varten. 


13 §
Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran
sihteerin
tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

14 §
Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja
sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia
kiinteistöjä.


4. Seuran tilit

15 §
Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan
helmikuun kuluessa. Toiminnantarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle
viimeistään
seuraavan  maaliskuun aikana.

5. Seuran kokoukset

16 §
Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa 29.7.2006 tehdyn sääntö-
muutoksen jälkeen vuosittain
heinäkuun toinen, kolmas, neljäs tai viimeinen viikonloppu. Kokouksesta on ilmoitettava
seuran jäsenille vähintään neljää
viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi
kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen
kutsutaan seuran jäsenet sanomalehti ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta.


17 §
Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.
Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:
1)    Hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus.
2)    Hyväksytään edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
3)    Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
4)    Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
5)    Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkaneen kalenterivuoden tilejä ja
       seuran hallintoa.
6)    Päätetään seuraavana kalenterivuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus.
7)    Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18 §
Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla jäsenellä joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa,
yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä
säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen
puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

6. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan
ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmesta äänestyksessä
annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa
peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 §
Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran
tarkoitusperiä
edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Valtionarkistolle tai Joensuun maakunta-arkistolle.

21 §
Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.