Logo
HASSISEN SUKUSEURA R.Y
ENO
Perustettu 1988

 

pikkulogo Etusivu
pikkulogo Historia
pikkulogo Tuotteet
pikkulogo Säännöt
pikkulogo Ajankohtaista
pikkulogo Muistoja
pikkulogo Yhteystiedot
HASSISEN SUKUSEURA RY:N SÄÄNNÖT 2019

Hyväksytty sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa 28.7.2018

PRH vahvistanut 11.11.2019


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hassisen sukuseura ry. Kotipaikka Joensuun kaupunki/Eno ja toimialue koko maa. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Näitä sääntöjä noudatetaan vuodesta 2019 alkaen.


2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Hassisen suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä

perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä

sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

- järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

- tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

- kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

- harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa.

- toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden

tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta

sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa

kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton

tuottaminen jäsenilleen.


3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka

isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä

yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä.

Varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa

kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.


4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen

puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa

maksamatta viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne

velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen

ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä sukuseuran säännöissä mainittuja

jäsenyyden ehtoja.


5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen

kummallekin jäsenryhmälle päättää varsinainen sukukokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Jäsenmaksua ei peritä alle 18 vuotiailta, eikä nuorisojäseniltä,

eikä heillä ole ääni-oikeutta seuran kokouksissa.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa maksuvuonna

voimassa olevan jäsenmaksun kymmenkertaisena.


6 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan seuran varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu 7 jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on varsinaisten

sukukokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai

ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä voi perustaa

tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa antavia elimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,

kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen puheenjohtaja

ja sihteeri allekirjoittavat. Sukuseuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloaSukuseuran hallitus

pitää sukuseuran jäsenluetteloa.


7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja,

kaksi yhdessä.


8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen on annettava

toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.

Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava kirjallisena

hallitukselle viimeistään seuraavan kesäkuun aikana. Toiminnantarkastajan tulee antaa

sukukokousvuonna yhteenveto hallitukselle kolmen edellisen vuoden tilinpäätöksistä ja hallinnon

toiminnasta viimeistään kuukautta ennen sukukokousta.


9 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi heinäkuussa. Sukukokoukseen

voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen

apuvälineen avulla joko kokouksen aikana tai ennen kokousta. Sukukokouksen kutsuu koolle

hallitus.

Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus katsoo

siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista

jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä

kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty

hallitukselle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä, ainaisjäsenellä ja varsinaisella jäsenellä

yhtäläinen äänioikeus. Kannatusjäsenellä ja nuorisojäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja

puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee 12 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuunottamatta, se

mielipide, jota on kannattunut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee

kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukuseuran kokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30)

vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä

sanomalehdessä tai sähköpostitse.


11 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi

ääntenlaskijaa

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilikausittain seuran tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

päättyneeltä toimikaudelta

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi

toimikaudeksi

8. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi

9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. kokouksen päättäminen

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen

ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää

kokouskutsuun.


12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on

mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta. Sukuseuran

purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa

peräkkäisessä sukukokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat sen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta

päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai Joensuun

maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

Sääntöjen muuttuessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


13 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.